Hudební obor

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení. Vzdělávací obsah hudebního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí – hra na nástroj a hudební nauka.

Hra na nástroj

Žákovi je umožněno osvojit si hru na vybraný hudební nástroj. Žák získává elementární hudební návyky a dovednosti a následně je rozvíjí nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč v různých formách komorní nebo souborové hry. Později může uplatnit získané znalosti a vlastní vlohy v oblasti improvizace, komponování hudby, využívání moderních technologií v hudbě atp. Hra na hudební nástroj se v základním uměleckém vzdělávání realizuje v podobě individuální výuky a v podobě kolektivní výuky (např. souborová hra, komorní hra atp.).

Hudební nauka

Umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a vědomosti získané z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak prožít hudbu.

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání

  • do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let
  • do I. stupně studia jsou zařazovány děti od 7 let
  • do II. stupně studia jsou zařazovány děti od 14 let
  • škola může organizovat studium pro dospělé – SPD. Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

Taneční obor

Taneční obor na základní umělecké škole umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.

Přípravné studium (PTV)

Délka studia je 1–2 roky. O délce přípravného studia rozhoduje učitel na základě věku a pohybových schopností žáka. Žáci se naučí správnému držení těla, základním tanečním krokům, prostorovému cvičení, improvizaci, koordinaci, rytmickému cítění a hudební vnímavosti, pohyblivosti a posílení všech svalových skupin. Během výuky žáci směřují k tanečnímu projevu. Po absolvování PTV začíná I. stupeň základního studia.

I. stupeň základního studia

Délka studia je 7 let. V průběhu studia absolvují žáci předměty Taneční technika (žáci se naučí správnému držení těla, hudebnímu a prostorovému cítění, základním tanečním krokům z klasického, moderního i lidového tance, improvizace a koordinaci pohybů) a Taneční praxe (žáci v těchto hodinách propracovávají choreografie, nacvičuje se na vystoupení a mají zde i prostor pro vlastní tvorbu). V sedmém ročníku žáci získají doklad o absolutoriu I. stupně základního studia.

II. stupeň základního studia

Studium je čtyřleté. Při studiu II. stupně se rozvíjí učivo z I. stupně ( v předmětech Taneční technika a Taneční praxe). Žáci se aktivně zapojují do tvorby choreografií a na základě svých získaných schopností, znalostí a dovedností přispívají k přípravě tanečních skladeb pro vystoupení. Na konci studia žáci získají doklad o absolutoriu II. stupně základního studia.

Vyučovacími předměty jsou přípravná taneční výchova, taneční technika a taneční praxe.

Školné / hudební obor

  • Hra na hudební nástroj: 3300,- Kč
  • Hra na druhý hudební nástroj: 2000,- Kč
Přihláška ke studiu

Školné / taneční obor

  • Přípravné studium: 2200,- Kč
  • Studium I. a II. stupně: 2700,- Kč
Přihláška ke studiu